Ładuję...

Międzynarodowy konkurs „Ikona 30-lecia – wolność i solidarność”

#ikona30

Konkurs

Szukamy fotograficznej „Ikony 30-lecia”

W tym roku obchodzimy 30-lecie przełomu 89 roku w Polsce. Wspólnie z fotografami szukamy obrazu, który stanie się symbolem tych trzech dekad przemian.
Zdjęcie-ikona może dotyczyć pojedynczego wydarzenia, procesu społecznego, osoby lub grupy osób, przestrzeni, architektury czy kultury. Chcemy znaleźć symboliczne ujęcie tych przemian.
Zapraszamy do tej podróży fotografów z Polski i z zagranicy, agencje fotograficzne, a także spadkobierców autorów, którzy już odeszli. Wiemy, że wymagać to będzie często żmudnej pracy, przejrzenia archiwów i być może nawet odkrycia zdjęcia dotąd niepublikowanego. Naszym celem jest, by na końcu tej drogi została wybrana ikona, która stanie się także impulsem do dyskusji o najnowszej historii.
Ikonę 30-lecia wyłoni międzynarodowe jury. Nagrodą dla laureata jest 30 000 zł oraz polska i międzynarodowa promocja zdjęcia.
Współorganizatorami konkursu są Dom Spotkań z Historią i Press Club Polska. Konkurs „Ikona 30-lecia” odbywa się pod patronatem International Association of Press Clubs (IAPC).

Na zgłoszenia czekamy do 13 maja 2019 do 23:59 czasu polskiego.Jury

Bruno Barbey
Magnum Photos
Anna Brzezińska
Dom Spotkań z Historią
Kasia Madera
BBC World News
Katarzyna Madoń-Mitzner
Dom Spotkań z Historią
Maciek Nabrdalik
VII Photo
Thomas Szlukovenyi
Thomson Reuters
Jarosław Włodarczyk
Press Club Polska

Organizatorzy

Dom spotkań z historią

Dom Spotkań z Historią (DSH) jest instytucją kultury m.st. Warszawy. Zajmujemy się XX-wieczną historią Europy Środkowo-Wschodniej, Polski, Warszawy.

Prezentujemy wystawy oparte często na nieznanych kolekcjach zdjęć, organizujemy dyskusje, cykle spotkań varsavianistycznych, pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych, warsztaty edukacyjne, seminaria i konferencje. Prowadzimy działalność wydawniczą, a w naszej księgarni oferujemy szeroki wybór książek dotyczących XX wieku. DSH upowszechnia historię poprzez źródła i świadectwa indywidualne.

Wspólnie z Ośrodkiem KARTA prowadzi Archiwum Historii Mówionej (AHM), największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku, które gromadzi opracowuje i udostępnia relacje świadków historii mówionej, digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy.

dsh.waw.pl

Press Club Polska

Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów, mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.

Jest to miejsce przeznaczone dla wszystkich faktycznie wykonujących zawód dziennikarza oraz osób zawodowo związanych z mediami. Działalność Press Clubu opiera się na trzech filarach: edukacji, informacji oraz integracji.

Press Club Polska jest organizatorem wielu nagród dziennikarskich m.in. „Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby”, „Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii” i Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego.

Press Club Polska jest członkiem International Association of Press Clubs oraz European Press Club Federation.

Press Club Polska istnieje od 2009 roku.

pressclub.pl

Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego „Ikona 30-lecia – wolność i solidarność”

Dom Spotkań z Historią i Press Club Polska, zwani dalej Współorganizatorami, wspólnie powołali i ogłaszają konkurs fotograficzny pt. „Ikona 30-lecia – wolność i solidarność”, zwany dalej Konkursem. Konkurs jest związany z rocznicą przełomu 1989 r.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie fotografii, która stanie się symbolem podsumowującym trzy dekady przemian, zapoczątkowanych wydarzeniami 1989 roku.

Organizator

Organizatorem części technicznej Konkursu jest Press Club Polska. Biuro Organizacyjne Konkursu mieści się w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A, kod pocztowy 00-461.

Uczestnicy

Pracę na Konkurs może zgłosić każdy zawodowy autor fotografii prasowej, jego spadkobiercy, redakcja lub agencja fotograficzna, zwani dalej Uczestnikiem. Każdy Uczestnik może zgłosić do pięciu (5) pojedynczych fotografii. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie przy użyciu formularza elektronicznego na stronie internetowej. Przed przekazaniem zgłoszeń Jury zostaną one zanonimizowane przez Organizatora.

Nagroda

Nagroda dla Laureata wynosi 30 000 zł. W razie, gdyby Konkurs wygrała fotografia nieżyjącego autora, kwota Nagrody zostanie wypłacona jego spadkobiercom. Gdyby spadkobiercy nie byli ustaleni, a trwało w ich sprawie postępowanie spadkowe, kwota Nagrody zostanie wypłacona po jego prawomocnym zakończeniu. Gdyby spadkobiercy nie byli znani, Organizator wezwie – poprzez jednokrotne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu krajowym – aby osoby uprawnione zgłosiły się w terminie trzech miesięcy po odbiór Nagrody, wskazując przy zgłoszeniu stosowne dokumenty potwierdzające ich prawa.
Nie zgłoszenie się w oczekiwanym terminie osoby uprawnionej daje Współorganizatorom prawo do przeznaczenia kwoty Nagrody na inny cel według uznania Współorganizatorów.

Jury

Wyboru Laureata dokona jury. Na początku posiedzenia członkowie Jury wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Jury. Podczas posiedzenia Jury mogą być obecni – bez prawa głosu – przedstawiciele Współorganizatorów, w celu zapewnienia pomocy organizacyjnej i technicznej. Jury ma prawo nie przyznać Nagrody.

Głosowanie

Jury podczas posiedzenia podejmuje decyzje w drodze głosowania. Każdy członek Jury ma jeden głos. Głosowaniem kieruje Przewodniczący Jury.

Laureatem zostaje fotografia, która zdobyła największą liczbę głosów. W razie uzyskiwania równej liczby punktów przez dwie fotografie lub więcej, w kolejnych turach głosuje się na zwycięzcę spośród kandydatów, którzy uzyskali największą równą liczbę punktów i tak dalej, aż do wyłonienia zwycięzcy.

Terminy

Przyjmowanie zgłoszeń do nagrody: 15 kwietnia 2019 – 13 maja 2019.

Posiedzenie jury i wyłonienie Laureata: 14 – 28 maja w Warszawie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody: 30 maja – 4 czerwca w Warszawie.

Postanowienia końcowe

Osoba lub podmiot zgłaszający fotografię, w razie wygrania przez nią Konkursu, zobowiązuje się do osobistego (lub poprzez wskazanego pisemnie przedstawiciela) odbioru nagrody podczas uroczystości wręczenia Nagrody.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszający jest właścicielem praw autorskich do zgłaszanego utworu oraz że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi Konkursu, w przypadku wygranej w Konkursie, zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem.

Kwota Nagrody jest opodatkowana zgodnie z polskim prawem.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem nagrody decyzję podejmuje Jury.

Nie przewiduje się trybu reklamacyjnego.

Zgłoszenie

Termin przesyłania zgłoszeń upłynął.Kontakt

Biuro Organizacyjne Konkursu

Biuro Organizacyjne Konkursu mieści się w siedzibie Press Club Polska

adres:
Aleje Ujazdowskie 6A
00-461 Warszawa

e-mail:
info@ikona30lecia.pl


Logo konkursu do pobrania© 2019 Dom Spotkań z Historią / Press Club Polska. Created by Venu